• Bóg W Chrześcijaństwie Jaka Jest Jego Natura?

  Jezus powiedział, “Poszukuj prawdy A ta prawda pokieruje tobą.”

  Read On

Pytania Przed Lekturą:

 • 1-Jaka jest natura Boga w chrześcijaństwie?
 • 2- Czy Bóg jest jeden czy w trzech osobach (trójca)?
 • 3- Czy Jezus jest równy Bogu?
 • 4- Czy Jezus jest Bogiem lub częścią Boga?
 • 5- Czy Jezus jest synem ludzkim czy synem Boga?
 • 6- Kim naprawdę jest Jezus?
 • 7- Jaka jest twoja opinia?

Proszę przeczytać następujący tekst uważnie, analizując i nie kierując się uprzedzeniami! Jezus powiedział, “Poszukuj prawdy A ta prawda pokieruje tobą.” Studiując życie jako poszukiwacz prawdy, po wielu latach obserwacji, badań i studiów porównawczych, odkryłem, że ludzie częściej opierają swe wierzenia, przekonania i oceny na lichych podstawach niż na solidnym gruncie, na skale jak nakazał Jezus.

Rozważając ten temat, od razu zauważyłem duże różnice pomiędzy powszechnym i oficjalnie przyjętym pojmowaniem Boga, a tym, co stwierdza na ten temat sama Biblia!

W imię troski i oddania się tej sprawie, chciałbym w tej broszurce podzielić się tym, co zaobserwowałem i czego nauczyłem się w trakcie mojej ciągłej podróży wśród badań, analiz i studiowania. Intencją tej pracy jest przedstawienie w sposób uczciwy i szczery prawdy, jaką odnalazłem, nie raniąc przy tym niczyich uczuć.

Zajmiemy się teraz przedyskutowaniem niektórych aspektów i pytań dotyczących natury Boga tak jak przedstawia ją chrześcijaństwo, głównie chodzi nam tu o Trójcę i boskość Jezusa.

Czy Bóg jest jeden, czy w trzech osobach? / Czy Jezus jest Bogiem lub częścią Boga? / Co myślisz? Jaka jest twoja odpowiedz?

Poszukajmy odpowiedzi w Biblii:

I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.

(Mateusz 19:16-17)

W niektórych wersjach Biblii

nie odnaleźlibyśmy tych słów i w takim znaczeniu! Ten tekst można znaleźć w wersji Króla Jakuba (King’s James version). Jeżeli mi nie wierzysz, sam sprawdź w Biblii! W związku z powyższymi wersetami nasuwa się kilka pytań. Te, które podsuwa nam intuicja to:

 • “Dlaczego mnie nazywasz dobrym?” Dlaczego Jezus zaprzecza, że jest dobrym?
 • Jezus wyraźnie stwierdza, że “nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg.” Dlaczego odniósł się do jedynego Boga, który to tylko jest dobry?
 • Jeżeli był Bogiem, dlaczego siebie nie nazwał dobrym?
 • Jezus kategorycznie podkreśla, stwierdzając, że ”a jeżeli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań”, dlaczego Jezus nie rozkazał pytającemu uwierzyć w siebie jako Boga, aby wejść do życia wiecznego?
 • W oparciu o to, o czym zaświadcza sam Jezus, czy nie jest, więc wystarczającym osiągnąć życie wieczne wypełniając boże przykazania?

Teraz przeczytajmy wersety z Ewangelii według Mateusza (19: 16- 17) tak jak przedstawione zostały zgodnie z wersją Biblii, Króla Jakuba( King James Version) i te same wersety, ale zawarte w wersji Pisma Świętego „New International Bible”.

I oto jeden przystąpiwszy rzekł jemu: Mistrzu dobry, co dobrego mam czynić, abym miał żywot wieczny? A on rzekł jemu: Przeczże mię zowiesz dobrym? Żaden nie jest dobry oprócz jednego, to jest Boga. A jeśli chcesz do żywota wnidź, zachowaj przykazania.

(w wersji King James)

A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania.

(w wersji New International)

Proszę uczciwie porównać pytanie Jezusa w wersji King James z pytaniem w wersji New International. Czy mają one to samo znaczenie? Czy w obu przypadkach są one poprawne? Aby łatwiej było je porównać, weźmiemy te dwa bezpośrednie pytania Jezusa: Według wersji King James (KJV), stosując uproszczony język, Jezus zapytał:

PRZECZŻE MIĘ ZOWIESZ DOBRYM?

Ale, zgodnie z wersją New International (NIV), Jezus powiedział:

Dlaczego MNIE PYTASZ O DOBRO?

Po wnikliwym i obiektywnym porównaniu tych dwóch pytań, czy można powiedzieć, że są takie same? Co o tym myślisz?

Wracając do zasadniczego pytania, czy Jezus jest Bogiem? Myślę, że gdyby Jezus był Bogiem lub częścią Boga, to w swojej odpowiedzi zgodziłby się na określenie, jakiego użył pytający go (tj. “Dobry Mistrz/Nauczyciel”).

Zdrowy rozsądek i jasna logika mówią nam, że Bóg jest dobry. A skoro Jezus byłby Bogiem lub Jego częścią (częścią trójcy) to musi BYĆ DOBRY! Czyż nie zgodzisz się?

Prawdopodobnie, niektóre z możliwie spodziewanych odpowiedzi, jakich Jezus mógłby udzielić temu młodemu mężczyźnie zwracającemu się do niego “Dobry Nauczycielu/Mistrzu” to:

DR. NAJI IBRAHIM

“Zaprawdę, Ja jestem dobry, bo ja jestem Bogiem.”

“Tak masz rację. Ja jestem dobry.”

Lub w ostateczności, wiedząc dokładnie, że jest dobry będąc Bogiem lub Jego wcieleniem, Jezus nie wspomniałby odpowiadając temu młodemu mężczyźnie tych słów: ”jeżeli chcesz osiągnąć życie wieczne, przestrzegaj przykazań”

Ale zadziwiające jest to, że Jezus na słowa „Dobry Mistrzu/Nauczycielu wypowiedziane przez tego młodego mężczyznę odpowiedział coś, czego się nie spodziewaliśmy! Zaprzeczył, że on jest tym dobrym, dziwiąc się, „Dlaczego nazywasz mnie dobrym?”

Gdyby tak było, że Jezus uważa się za Boga lub Jego wcielenie to nie byłoby logiczniejszym wykorzystać odpowiedź na to pytanie jako okazję do potwierdzenia i oznajmienia tego, niż zaprzeczyć, mówiąc, że to nie on jest dobry? Dlaczego odniósł się tylko do prawdziwego Boga, a nie wyjawił swego “dobra” ‒ boskości? Czy ukrywał prawdę przed swym rozmówcą?

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”

(Jan 17: 3)

W tym wersecie Jezus ponownie rozróżnia pomiędzy sobą, a JEDYNYM prawdziwym Bogiem! To ten jest tylko jedynym i prawdziwym Bogiem, który stworzył i zesłał Jezusa.

Kto posiada w pełni władzę, aby nakazywać i zsyłać? JEDYNY prawdziwy Bóg, czy Jezus? Kto jest ważniejszy, ten, który nakazuje i zsyła, czy ten, któremu nakazano i który został posłany?

* „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus.”

(1List do Tymoteusza 2: 5)

Ten werset wskazuje na dwie osoby: (1) jedynego Boga, i (2) jednego pośrednika (Jezusa)! Jezus jest określony słowem „człowiek” Werset ten nie nazywa go “Bóg Jezus Chrystus”. Faktycznie to nigdzie w Biblii, Jezus nie jest nazwany Bogiem!

W celu dalszej dyskusji i odpowiedzi na pytanie, Czy Jezus jest Bogiem lub Jego częścią? Przeczytajmy uważnie i obiektywnie.

rozważając następujące części wersetów zawartych w ewangelii według Mateusza ( 4:1- 10 )

- Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. - A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. - Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych. - i rzekł(diabeł) do Niego(Jezusa): «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.

Czy te wersety nie wywołują

w waszym umyśle jakiś pytań i myśli?

Did these verses trigger any questions or thoughts in your mind?

Pozwólcie, że podzielę się z wami kilkoma pytaniami i myślami, jakie poruszyły moim umysłem po przeczytaniu powyższych wersetów:

1 - Biblia mówi, “Duch wyprowadził Jezusa na pustynię...” Zastanawiam się, kto ma większą władzę i siłę, Jezus czy Duch? Dlaczego sam Jezus nie zawiódł siebie na pustynię, jeżeli był Bogiem? Czy Bóg potrzebuje kogoś, aby ten nim kierował?

2-Opierając się na świadectwie powyższego wersetu, diabeł (szatan) kusił Jezusa, który to jest uważany za Boga przez cześć chrześcijan. W związku z tym nasuwa się proste i logiczne pytania: Czy Bóg może być kuszony?

Ta sama Biblia jednocześnie mówi nam, że Bóg nie może być kuszony! Ten fakt jest potwierdzony słowami Jezusa w tej samej historii o kuszeniu. Podobnie powiedział Jakub, brat Jezusa:

“Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg, bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi.”

(List Jakuba 1: 13)

3- Biblia informuje nas, że „A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł (Jezus) w końcu głód.”

Rozważmy to razem:

• Czy Bóg pości?

• Czy Bóg odczuwa głód i pragnienie?

Dla kogo pościł Jezus? Dla siebie jako Boga czy dla kogoś, kto jest ważniejszy i większy od niego?

4- W historii “kuszenia Jezusa” (taki tytuł możesz, znaleźć w wielu wersjach Biblii), odkryliśmy, że diabeł (Szatan) przeniósł Jezusa i nim kierował! Czy szatan uczynił tak z Jezusem człowiekiem czy Jezusem Bogiem? Jeżeli szatan dokonał tego na Jezusie ‒ człowieku, to, jaka jest tego wymowa? A jeżeli uczynił to z Jezusem Bogiem, to czy Bóg może być poddany próbie, przeniesiony z miejsca na miejsce i kierowany przez kogoś? Wspomnijmy tu słowa Jakuba „Bóg, bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi.”

Na końcu i w dalszej części rozmowy między Jezusem i szatanem, szatan zwrócił się do Jezusa, aby, “upadł i oddał mu (szatanowi) pokłon, Jezus powiedział do szatana:

* „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”

(Mateusz 4: 10)

Przypuszczam, że jeżeli Jezus byłby wcieleniem Boga, mógłby z łatwością odpowiedzieć, “Nie, szatanie. To ty musisz upaść i oddać pokłon mnie, swemu Bogu!” Ale zamiast tego, przywoływał powyższy werset o oddawaniu czci TYLKO prawdziwemu Bogu.

On the other hand, we learned from the story that :

Oprócz tego, z tej historii dowiedzieliśmy się jeszcze, że szatan WIDZIAŁ (Jezusa), MÓWIŁ do niego, SŁYSZAŁ go, POKAZAŁ mu, UMIEŚCIŁ go, KAZAŁ I ROZMAWIAŁ z nim(Jezusem)!

A przecież Biblia stanowczo wskazuje, że BÓG NIE MOŻE BYĆ WIDZIANY LUB USŁYSZANY.

którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć.

(1List do Tymoteusza 6: 16)

Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza.

(Jan 5: 37)

DR. NAJI IBRAHIM

A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków! Amen.

(1List do Tymoteusza 1: 17)

Dodatkowo, zanim podsumuję ten rozdział, pozwólcie, że zapytam: Czyż nie jest prawdą, iż podczas całego życia Jezusa na ziemi, jego rodzina, znajomi, jego uczniowie widzieli go i słyszeli? „Tak” to jedyna i prosta odpowiedź!

Dlatego, zgodnie z charakterystyką Boga w powyższych wersetach, Jezus nie może być Bogiem. Czyż nie jest to sensowne i logiczne? Jaka jest, więc prawda? Zastanów się nad tym!

Teraz poddajmy dyskusji inne poważne pytania:

 • Czy Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty są sobie RÓWNI?
 • Czy Bóg Syn to, to samo, co Bóg Ojciec?
 • Czy Bóg Syn(Jezus) RÓWNA się to samo, co Bóg Duch Święty?

Zobaczmy, co mówi sam Jezus:

 • * Ojciec większy jest ode Mnie (Jezus).

  (Jan 14: 28)
 • Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich.

  (Jan 10: 29)
 • Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał.

  (Jan 7: 16)
 • *Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam, bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.

  (Jan 5: 30)
DR. NAJI IBRAHIM
 • Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

  (Marek 13: 32)
 • Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.

  (Mateusz 12: 32)

Co możemy wywnioskować po przeczytaniu tych jasno wyrażonych oświadczeń jak również na podstawie wielu innych wypowiedzi samego Jezusa?

Szczery poszukiwacz prawdy opierając się na uczciwym i rzetelnym świadectwie Jezusa, stwierdzającym, że jedyny prawdziwy Bóg (Ojciec) jest większy i ważniejszy niż on sam i większy niż Duch Święty, że to, czego on sam naucza nie pochodzi od niego, że on i duch Święty nic nie wiedzą o dniu ostatecznym oraz, że on z siebie nic nie jest w stanie zrobić, powinien przyjąć to, co Jezus mówi o sobie samym, a nie robić z niego Boga lub równego Bogu!

DR. NAJI IBRAHIM

Czy Jezus jest jedynym synem Boga?

Odpowiedzi dostarczy nam Biblia:

Adam jest synem Boga. (

Łukasz 3: 38)

Synem moim pierworodnym jest Izrael.

(K. Wyjścia 4: 22).

Powiedział do mnie: «Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem”

(Psalmy 2: 7-- King James Version).

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

(Mateusz 5:9)

Śledząc w Biblii to sformułowanie ”syn boży”, możemy odnaleźć, że Jezus nie jest jedynym synem bożym, a jest ich tam wielu.

Można wywnioskować, że w Biblii ten tytuł ”syn boży” używany jest symbolicznie i znaczy prawy, bogobojny, wybrany, wierzący.

A więc kim był Jezus?

Po przedyskutowaniu dowodów z Biblii świadczących, że Bóg jest Jeden, a NIE TRZECH, że Jezus nie jest Bogiem, ani Jego częścią, że nie jest równy Bogu, oraz, że nie jest synem bożym w dokładnym tego słowa znaczeniu, musimy zadać pytanie: Więc kim był Jezus?

*Jezus człowiek

Wiele razy w Biblii, kiedy mowa jest o Jezusie stosowane jest określenie “człowiek” lub “syn człowieczy”. A oto poniżej kilka takich wersetów:

Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie.

(Dzieje Apostolskie 2: 22).

Słowa te zostały wypowiedziane przez Piotra, drogiego przyjaciela i ucznia Jezusa, który był bliskim świadkiem wszystkich wydarzeń.

Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.

(Mateusz 11: 19)

A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem.

(Jan 7: 40)

R. NAJI IBRAHIM
 • Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. (Według King Jamek Version a niektóre wersje Biblii nie ujawniają tej prawdy! Sprawdź w swojej Biblii!

  (Jan 8: 40)

W tym krytycznym momencie swego życia Jezus zaświadczył, że jest „człowiekiem”. Dlaczego jawnie i otwarcie nie powiedział: “Teraz poszukujecie Boga (pod postacią człowieka), aby go zabić, tego, który powiedział wam prawdę” Czy to możliwe, że ukrywał prawdę?

Jezus Prorok

 • A tłumy odpowiadały: To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. (Mateusz 21: 11)
 • I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. (Łukasz 4: 24)
 • Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. (Jan 13: 16)
 • A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. (Jan 6: 14)
 • Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. (Łukasz 24: 19)

To są tylko jedne z bardzo wielu wersetów biblijnych, które wskazują, że Jezus był prorokiem i wysłannikiem jedynego prawdziwego Boga! A także, że nigdzie w Biblii nie on jest nazwany Bogiem.

Końcowa i znacząca część informacji o Jezusie!

Wniosek: Wyżej wymienione oświadczenia z Biblii kształtują logiczne przesłanie, że jest tylko jeden Bóg.

“...Ja jestem jedynym Bogiem. Oprócz mnie nie ma żadnego innego boga; nigdy nie było i nigdy nie będzie. JA jestem jedynym PANEM, który może cię uratować”

(Izajasz 43: 10-11).

„Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.”

(K. Wyjścia 20: 5)

Na setki podobnych oświadczeń można natrafić w Biblii, w porównaniu do kilku, które im zaprzeczają* (proszę zobacz uwagi na stronie).

Często pojawiającym się tematem jest to, że Jezus jest prorokiem jedynego prawdziwego Boga, który stworzył Jezusa, stworzył nas i stworzył wszystkie rzeczy.

Zbliżając się do końca tej podróży odszukiwania prawdy, chciałbym wam pozostawiać kilka pytań do rozważenia!

 • Czy nie czas, aby rzeczy znalazły się na swoim miejscu?

 • Czy nie czas, aby Jezus powrócił na jego właściwą i poszanowaną pozycję jako człowiek i prorok jedynego prawdziwego Boga?

 • Czy to nie czas, aby zwrócić się do naszego jedynego prawdziwego Boga, Stworzyciela i Jego tylko czcić, zanim nie będzie za późno (zanim nadejdzie śmierć!)?

Beauty Of Islam